1) hòa tan hoàn toàn 24,9g hổn hợp X gồm Zn, Al bằng dung dịch HNO3 dư thu đc dung dịch Y và 8,96 lít khí NO (đktc) a) tính thành phần % theo khối lượ

Photo of author

By Isabelle

1) hòa tan hoàn toàn 24,9g hổn hợp X gồm Zn, Al bằng dung dịch HNO3 dư thu đc dung dịch Y và 8,96 lít khí NO (đktc)
a) tính thành phần % theo khối lượng của mỗi KL
b) tính khối lượng muối trong dung dịch Y
Leave a Comment