1 .hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon có số mol bằng nhau và có cùng số nguyên tử C trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 8,96 lít khi CO2 ở đktc

Photo of author

By Savannah

1 .hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon có số mol bằng nhau và có cùng số nguyên tử C trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 8,96 lít khi CO2 ở đktc và 9,00 gam H2O. Xác định công thức phân tử của hai hidrocacbon có trong X
2) chỉ dùng một thuốc thử phân biệt 3 khí không màu sau: C2H2, C2H4, C2H6
Leave a Comment