1. khó khăn cơ bản nhất của nước ta sau đại thắng mùa xuân năm 1975 là A. nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu B. số người mù chữ, số người thất nghiệp chi

Photo of author

By Adeline

1. khó khăn cơ bản nhất của nước ta sau đại thắng mùa xuân năm 1975 là
A. nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu
B. số người mù chữ, số người thất nghiệp chiếm tỉ lệ cao
C. trong nước vẫn còn thành phần phản động
D. chưa khắc phục xong hậu quả chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới đề quốc Mĩ để lại
2. nội dung nào không phải là tình hình chính trị xã hội miền nam sau khi hoàn toàn giải phóng
A. Cơ sở chính quyền của Pháp vẫn hoạt động
B. Những di hại của xã hội cũ vẫn tồn tại
C. Chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn bị sụp độ
D. Cơ sở chính quyền thực dân mới vẫn tồn tại
3. nguyên nhân cơ bản tác động đến công cuộc đổi mới của Đảng (1986) là do
A. các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới đang lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng\
B. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật trên thế giới đã phát triển mạnh
C. Trung Quốc là nước xã hội chủ nghĩa lớn ở châu Á đã cải cách – mở cửa nên nước ta cần phải tiến hành đổi mới cho phù hợp với xu thế của thời đại
D. nước ta lâm vào khủng hoảng kinh tế – xã hội kéo dài, cần phải khắc phục
4. người đề xướng công cuộc đổi mới của Đảng năm 1986 là
A. Tổng bí thư Đỗ Mười
B.Tổng bí thư Nguyễn Văn LInh
C. Tổng bí thư Võ Văn Kiệt
D.Tổng bí thư Lê Khả Phiêu
5. nội dung cơ bản của đường lối đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam là
A. Thay đổi toàn diện đồng bộ trọng tâm là đổi mới chính trị
B. Thay đổi toàn diện đồng bộ trọng tâm là đổi mới kinh tế
C. thay đổi toàn bộ mục tiêu chiến lược
Leave a Comment