1) một xe ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50km/h. Từ B về A với vận tốc 40km/h. Cả đi lẫn về mất 9 giờ. Tính quãng đường AB 2) khu vườn hình chữ nhật c

By Jade

1) một xe ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50km/h. Từ B về A với vận tốc 40km/h. Cả đi lẫn về mất 9 giờ. Tính quãng đường AB
2) khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài và diện tích bằng 150 mét vuông. Tính chu vi khu vườn đó

0 bình luận về “1) một xe ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50km/h. Từ B về A với vận tốc 40km/h. Cả đi lẫn về mất 9 giờ. Tính quãng đường AB 2) khu vườn hình chữ nhật c”

 1. $\text{ 1) Gọi thời gian lúc đi là x (x>0; h) }$

  +) Theo bài ra cả đi lẫn về mất 9 giờ 

  $\text{=> thời gian lúc về là 9-x (h) }$

  $\text{+) Quãng đường lúc đi là 50x   (km) }$

  $\text{+) Quãng đường lúc về là 40(9-x)   (km) }$

  $\text{+) Vì quãng đường lúc đi và về đều là AB }$

  $\text{=> 50x = 40(9-x) }$

  $\text{<=> 50x = 360 – 40x }$

  $\text{<=> 90x = 360 }$

  $\text{<=>    x = 4 }$

  $\text{=> Quãng đường AB: 50.4 = 200 km }$

  .

  $\text{2) Gọi chiều rộng là x (x>0; m) }$

  $\text{Vì diện tích bằng 150 mét vuông }$

  $\text{=>  Chiều dài là 150/x   (m) }$

  $\text{+) chiều rộng bằng 2/3 chiều dài }$

  $\text{=> x = 2/3 . 150/x = 300/3x = 100/x }$

  $\text{=> x² = 100 }$

  $\text{=> x=10 }$

  $\text{=> chiều rộng là 10 m }$

  $\text{=> chiều dài là 150/10=15 (m) }$

  $\text{+) Chu vi khu vườn đó }$

  $\text{(10+15) x 2 = 50 (m) }$

  Trả lời

Viết một bình luận