1)Một lớp có 45 học sinh. Có 32 hs giỏi Toán, 20 hs giỏi Văn và 5 hs giỏi các môn khác. Hỏi có bao nhiêu hs giỏi cả Toán và Văn? 2) Tìm x: 32 – ( x –

Photo of author

By Lyla

1)Một lớp có 45 học sinh. Có 32 hs giỏi Toán, 20 hs giỏi Văn và 5 hs giỏi các môn khác. Hỏi có bao nhiêu hs giỏi cả Toán và Văn?
2) Tìm x:
32 – ( x – 3) = 12
Leave a Comment