một chất điểm đang dao động điều hòa trên một đoạn thẳng . trên đoạn thẳng đó có 7 điểm theo đúng thứ tự m1,m2,m3,m4,m5,m6 và m7 với m4 là vị trí cân

Photo of author

By Liliana

một chất điểm đang dao động điều hòa trên một đoạn thẳng . trên đoạn thẳng đó có 7 điểm theo đúng thứ tự m1,m2,m3,m4,m5,m6 và m7 với m4 là vị trí cân bằng . biết cứ 0.05s thì chất điểm lại đi qua các điểm m1,m2,m3,m4,m5,m6,m7 (tốc độ tại m1 và m7 bằng 0). tốc độ của nó đi qua điểm m2 là 20npicm/s . biên độ a bằng ?

0 bình luận về “một chất điểm đang dao động điều hòa trên một đoạn thẳng . trên đoạn thẳng đó có 7 điểm theo đúng thứ tự m1,m2,m3,m4,m5,m6 và m7 với m4 là vị trí cân”

 1. Đáp án:

  A = 12cm 

  Giải thích các bước giải:

  Ta có m1 và m7 là hai điểm ở biên. 

  Tần số góc của dao động là:

  $\begin{array}{l}
  T = 0,05.6.2 = 0,6s\\
   \Rightarrow \omega  = \dfrac{{2\pi }}{T} = \dfrac{{2\pi }}{{0,6}} = \dfrac{{10\pi }}{3}
  \end{array}$

  Vì vật qua các điểm liên tiếp trong những khoảng bằng nhau nên ta có:

  ${\varphi _{12}} = {\varphi _{23}} = {\varphi _{34}} = …. = {\varphi _{67}} = \dfrac{{{{180}^o}}}{6} = {30^o}$

  Ta có:

  $\begin{array}{l}
  {v_2} = {v_{\max }}\sin {\varphi _{12}}\\
   \Leftrightarrow {v_2} = \omega A\sin {\varphi _{12}}\\
   \Leftrightarrow A = \dfrac{{{v_2}}}{{\omega \sin {\varphi _{12}}}} = \dfrac{{20\pi }}{{\dfrac{{10\pi }}{3}.\sin {{30}^o}}} = 12cm
  \end{array}$ 

Viết một bình luận