1.Mượn tù thích hợp là một cách phát triển từ vựng. Hãy kể ra các từ có chứa tiếng nhân (người, lòng thương người) mượn từ tiếng Hán.

Photo of author

By Josephine

1.Mượn tù thích hợp là một cách phát triển từ vựng. Hãy kể ra các từ có chứa tiếng nhân (người, lòng thương người) mượn từ tiếng Hán.
Leave a Comment