1. Những tích tụ tự nhiên các khoáng vật và đá có ích, được con người khai thác và sử dụng gọi là : A. Đá B. Khoáng vật

Photo of author

By Julia

1. Những tích tụ tự nhiên các khoáng vật và đá có ích, được con người khai thác và sử dụng gọi là :
A. Đá B. Khoáng vật C. Khoáng sản D. Đá và khoáng vật.
2. Mỏ khoáng sản là nơi:
A. Có nhiều khoáng sản. B. Tập trung nhiều khoáng sản.
C. Có nhiều khoáng sản ngoại sinh. D. Có nhiều khoáng sản nội sinh.
3. Theo công dụng khoáng sản được chia thành các loại:
A. Khoáng sản nội sinh , ngoại sinh và năng lượng.
B. Khoáng sản năng lượng , kim loại , phi kim loại.
C. Khoáng sản nội sinh , năng lượng và kim loại.
D. Khoáng sản ngoại sinh , kim loại và phi kim loại.
4. Khác với mỏ nội sinh , mỏ ngoại sinh được hình thành:
A. Trong thời gian hàng vạn , hàng triệu năm.
B. Trong thời gian ngắn, vài chục năm.
C. Do mắc ma rồi được đưa lên gần mặt đất.
D. Ở chỗ trũng cùng với các loại đá trầm tích.
5. Quặng sắt thuộc loại khoáng sản:
A. nội sinh. B. ngoại sinh. C. kim loại đen. D. nội sinh và kim loại đen.
Câu 6. Để sản xuất các loại đồ gốm, đồ sứ… chúng ta cần khai thác loại khoáng sản
A. nhiên liệu. B. kim loại đen. C. kim loại màu. D. phi kim loại.
Câu 7: Các khoán sản Than đá, than bùn, dầu mỏ, khí đốt là loại khoán sản:
A. Kim loại. B. Năng Lượng. C. Phi kim loại. D. Kim loại đen.
Câu 8. Các mỏ khoáng sản nào làm nguyên liên liệu sản xuât: phân bón, đồ gốm, vật liệu xây dựng?
A. Muối mỏ, apatit, sắt, dầu mỏ, đồng.
B. Muối mỏ, apatit, thạch anh, crôm, titan.
C. Apatit, thạch anh, đá vôi, cát, muối mỏ.
D. Kim cương, thạch anh, than đá , than bùn, chì, kẽm
Câu 9. Tài nguyên khoáng sản có đặc điểm là gì?
A. Dễ phục hồi. B. Khó phục hồi.
C. Có thể phục hồi. D. Không thể phục hồi.
Câu 10. Khoáng sản nào là khoáng sản phi kim loại?
A. Đồng. B. Crôm. C. Dầu khí. D. Kim cương.
Leave a Comment