1. Nước đá nhẹ hơn nước thường vì A. các phân tử nước trong nước đá nằm gần nhau nên mật độ phân tử nước thấp hơn so với nước thường B. các phân tử nư

Photo of author

By aihong

1. Nước đá nhẹ hơn nước thường vì
A. các phân tử nước trong nước đá nằm gần nhau nên mật độ phân tử nước thấp hơn so với nước thường
B. các phân tử nước trong nước đá nằm gần nhau nên mật độ phân tử nước cao hơn so với nước thường
C.các phân tử nước trong nước đá nằm xa nhau nên mật độ phân tử nước thấp hơn so với nước thường
D. các phân tử nước trong nước đá nằm xa nhau nên mật độ phân tử nước cao hơn so với nước thường

0 bình luận về “1. Nước đá nhẹ hơn nước thường vì A. các phân tử nước trong nước đá nằm gần nhau nên mật độ phân tử nước thấp hơn so với nước thường B. các phân tử nư”

  1. Đáp án:

    1. Nước đá nhẹ hơn nước thường vì các phân tử nước trong nước đá nằm xa nhau nên mật độ phân tử nước thấp hơn so với nước thường

     

  2. Đáp án: C

    Giải thích các bước giải:

    Cấu trúc của tinh thể phân tử nước đá thuộc cấu trúc tứ diện, là cấu trúc rỗng, các phân tử nước ở xa nhau hơn trong cấu trúc lỏng, nên nước đá có tỉ khối nhỏ hơn khi nước ở trạng thái lỏng, thể tích nước đá ở trạng thái đông đặc lớn hơn khi ở trạng thái lỏng.

Viết một bình luận