1.phân tích cách đánh giặc độc đáo của lý thường kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống ? (đầy đủ ko chép mạng chép) 2.trình bày luật pháp và quân

Photo of author

By Remi

1.phân tích cách đánh giặc độc đáo của lý thường kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống ? (đầy đủ ko chép mạng chép)
2.trình bày luật pháp và quân đội dưới dưới thời Lý ? Ý nghĩa của chính sách ” Ngụ Binh Ư Nông ”
3.Vì sao Đinh Bộ Lĩnh đc nhân dân tôn làm “Vạn Thắng Vương”?
Leave a Comment