1.Phản ứng hóa học có sơ đồ sau: C2 H6 O + O2 → CO2 + H2 O. Tổng hệ số tối giản sau khi cân bằng của các chất là A: 9 B: 7 C: 8 D: 10 2.Tỉ khối

Photo of author

By Amara

1.Phản ứng hóa học có sơ đồ sau: C2 H6 O + O2 → CO2 + H2 O. Tổng hệ số tối giản sau khi cân bằng của các chất là
A:
9
B:
7
C:
8
D:
10
2.Tỉ khối của khí X so với H2 là 14. Khí X có thể là
A:
NO.
B:
SO2 .
C:
CO.
D:
CO2 .
3.Có 3 bình giống nhau: bình X chứa 0, 25 mol khí N2 ; bình Y chứa 0,5 mol khí H2 S và bình Z chứa 0,75 mol khí O2 . các bình được xếp theo chiều giảm dần về khối lượng lần lượt là:
A:
Z,Y,X.
B:
Y,X,Z.
C:
Z,X,Y.
D:
X,Y,Z.

0 bình luận về “1.Phản ứng hóa học có sơ đồ sau: C2 H6 O + O2 → CO2 + H2 O. Tổng hệ số tối giản sau khi cân bằng của các chất là A: 9 B: 7 C: 8 D: 10 2.Tỉ khối”

 1. Đáp án:

   1) A

  2) C

  3) A

  Giải thích các bước giải:

   1) C2H6O+3O2->2CO2+3H2O

  2)

  MX=14×2=28

  3)

  mX=0,25×28=7 g

  mY=0,5×34=17 g

  mZ=0,75×32=24 g

 2. Đáp án: bạn thi trực tuyến hóa 8 hả mk cho đáp án nè mk thi rồi 

   

  Giải thích các bước giải:  1. A        2. C          3. A

Viết một bình luận