1 Rewrite the following sentences: 16 ” I’ll phone you tomorrow,” he told Jack ⇒ He told Jack that 17 ”Can I sit beside you, Jean?” Tom asked ⇒

By Everleigh

1 Rewrite the following sentences:
16 ” I’ll phone you tomorrow,” he told Jack
⇒ He told Jack that
17 ”Can I sit beside you, Jean?” Tom asked
⇒ Tom asked Jean
18 ” I want a camera for my birthday,” he said
⇒ He said that
19 ” Don’t kepp the door locked,” he said to us
⇒ He told us
20 ” How long are you going to stay?” I asked him
⇒ I asked him how long
21 ”Are you going by train?” she asked me
⇒ She wanted to know
22” Don’t use too much hot water,” she asked to us
⇒ She asked us
23 ” Will you come to my party?” she said to me
⇒ She invited me
24 ”Don’t do it again,” she said to me
⇒ She told them
25 ” Did Mr Brown send the potatoes to you? ” she saked
⇒ She áked
26 ” Don’t get your shoes dirty, boys,” she said
⇒ She told
27 ” What do you want for luch today, Peter?” Mary asked
⇒ Mary asked
28 ”Can I borrow your typewrite, Janet?” asked Peter
⇒ Peter asked if
29 ‘Why didn’t I get a computer before?” thought the office manager
⇒ The office manager wondered
30 ” You had better not lend him any more moneny, Elizabeth,” said John
⇒ John advised Elizabeth
31 ” You stole my best cassette, Amanda!” said John
⇒ John accused
32 ” You damaged my bicycle, john! ” said Mary
⇒ Mary accused
GIẢI GIÙM TUI CÁI NÀY TUI ĐANG CẦN GẤP KO ĐC SAO CHÉP MÀ PHẢI TỰ LÀM NHƯNG VỚI ĐIỀU KIỆN PHẢI LÀM ĐÚNG XIN CĂN ƠN

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận