1. Đúng ghi Đ, sai ghi S a)52 x (46 + 17) = 52 x 46 + 52 x 17 b)52 + 46 x 17 = (52 + 46) x (52 + 17) c)5m56>501m d)7m ²10cm ² = 7210m ² 2. Trong hộp c

By Aaliyah

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S
a)52 x (46 + 17) = 52 x 46 + 52 x 17
b)52 + 46 x 17 = (52 + 46) x (52 + 17)
c)5m56>501m
d)7m ²10cm ² = 7210m ²
2. Trong hộp có 25 quả bóng xanh và bóng đỏ. Bóng đỏ nhiều hơn bóng xanh 7 quả. Số bóng xanh là:
A. 9 quả B. 18 quả C. 16 quả D. 7 quả
3. Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn hơn 10 km?
A.5000m + 4990m B. 16 km – 5320m C. 100 km:10 D.3203m x 2
4. Ghi lại các phép tính có kết quả giống nhau
a) 25 x ( 20 + 30 ) b)1001
85050 : 50 1
9009 : ( 3 x 3 ) 1250
60 : (15 x 4) 16
60 : 15 x 4 1701
5. Đặt tính rồi tính
a) 20 700 : 300 b) 345 : 15 c) 18989 : 52
14 600 : 40 912 : 36 25 500 : 72
6. a) Một đội sản xuất có 24 người được chia thành 3 nhóm. Nhóm 1 làm được 900 sản phẩm. Nhóm 2 làm được 910 sản phẩm. Nhóm 3 làm được 926 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi người làm được bao nhiêu sản phẩm?
b) Có 1000 viên thuốc được đóng vào các vỉ, mỗi vỉ 12 viên thuốc. Hỏi số thuốc đóng được vào nhiều nhất bao nhiêu vỉ và còn thừa mấy viên?
7. Tìm x, biết:
a) 532 : x = 28 b) 254 : x = 14 (dư 16)
8. Tìm cách tính thuận tiện nhất:
a) 725 : 25 + 525 : 25 b) 144 x 25 : 36
9*. Thương của hai số bằng 375. Nếu số chia gấp lên 15 lần và giữ nguyên số bị chia thì được thương mới là bao nhiêu?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận