1 tế Bào nguyên phân được môt trường cũng cấp 15300NST . Các tế bào đều giảm phân tạo 512 tinh trùng chứa Y a ; xác định 2n và số lần nguyên phân B

Photo of author

By Adeline

1 tế Bào nguyên phân được môt trường cũng cấp 15300NST . Các tế bào đều giảm phân tạo 512 tinh trùng chứa Y
a ; xác định 2n và số lần nguyên phân
B ; Nếu trong giảm phân có 3 cặp trao đổi chéo thì khi thụ tinh khả năng tạo ra bao nhiêu kiểu tổ hợp . Biết cơ thể cái không xảy ra trao đổi chéo
Có, có 5 TB sinh dục cái cùng loài giảm phân . Xác định số NST môi trường cũng cấp ,số NST bị tiêu biến trong các thể định hướng
Leave a Comment