Phẩy 0,896 lít SO2 điều kiện tiêu chuẩn vào 40 gam dung dịch KOH 16,8% thu được dung dịch x. Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch x

Photo of author

By Josie

Phẩy 0,896 lít SO2 điều kiện tiêu chuẩn vào 40 gam dung dịch KOH 16,8% thu được dung dịch x. Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch x

0 bình luận về “Phẩy 0,896 lít SO2 điều kiện tiêu chuẩn vào 40 gam dung dịch KOH 16,8% thu được dung dịch x. Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch x”

 1. Đáp án:

  n SO2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

  m KOH = 16,8.40/100 = 6,72 g

  n KOH = 6,72/39+1+16 = 0,12 mol

  PTHH: 2KOH + SO2 -> K2SO3 + H2O

  Mol:     0,12       0,04

  Mol:.    0,08.      0,04.     0,04

  Mol:.    0,04.         0.       0,04

  m SO2 = 0,04.64 = 2,56g

  m KOH = 0,04.56 = 2,24g

  m dd = 40 + 2,56 = 42,56g

  C% KOH = 2,24.100/42,56 = ~5,26%

  m K2SO3 = 0,04.158 = 6,32g

  C% K2SO3 = 6,32.100/42,56 = ~14,85%

Viết một bình luận