1 thuyền rời bến tại A đi đến B với vận tốc V1 =4,m/s so vs dòng nước đi hết 2 tiếng, đi ngược dòng từ B đến A hết 2,5h. Tính quảng đường thuyền đi dc

Photo of author

By Arianna

1 thuyền rời bến tại A đi đến B với vận tốc V1 =4,m/s so vs dòng nước đi hết 2 tiếng, đi ngược dòng từ B đến A hết 2,5h. Tính quảng đường thuyền đi dc.
Leave a Comment