1 ) Tìm 2 số có hiệu bằng 90 và thương bằng 4 2 ) Tìm 2 số có hiệu bằng 26 và 1/6 số lớn bằng 1/2 số bé

Photo of author

By Amara

1 ) Tìm 2 số có hiệu bằng 90 và thương bằng 4
2 ) Tìm 2 số có hiệu bằng 26 và 1/6 số lớn bằng 1/2 số bé
Viết một bình luận