1,Tìm một số tự nhiên biết, nếu xóa chữ số 0 ở hàng đơn vị của nó đi ta được số mới kém số phải tìm là 1818 đơn vị. 2,Tìm một số tự nhiên có ba chữ số

Photo of author

By Isabelle

1,Tìm một số tự nhiên biết, nếu xóa chữ số 0 ở hàng đơn vị của nó đi ta được số mới kém số phải tìm là 1818 đơn vị.
2,Tìm một số tự nhiên có ba chữ số biết nếu xóa chữ số hàng trăm của nó thì số đó giảm đi 17 lần.
3,Tìm một số tự nhiên có bốn chữ số biết nếu xóa chữ số 1 ở hàng nghìn của số đó thì số đó giảm đi 5 lần.
Viết một bình luận