1. Tìm tỉ số phần trăm: a) 8, 95 b) 12, 6 c) 42, 6 và 0, 3 d) 8, 15 và 1, 5 2. Tìm 2, 5% của 45, 5 kg. 3. Tìm 8, 1% của $15, 39m^{2}$ 4. Tìm 2, 8 của

By Gabriella

1. Tìm tỉ số phần trăm:
a) 8, 95
b) 12, 6
c) 42, 6 và 0, 3
d) 8, 15 và 1, 5
2. Tìm 2, 5% của 45, 5 kg.
3. Tìm 8, 1% của $15, 39m^{2}$
4. Tìm 2, 8 của 1, 064
5. Tìm một số, biết 4, 8% là 13, 92
6. Tìm một số, biết 4, 5% là 130, 5 tạ
Viết một bình luận