1. Trong 36 kg gạo có 22,5 kg gạo là gạo nếp . a) % của số gạo nếp trên tổng số gạo ( làm luôn ko cần viết bài giải đâu ) ………………………

Photo of author

By Hailey

1.
Trong 36 kg gạo có 22,5 kg gạo là gạo nếp .
a) % của số gạo nếp trên tổng số gạo ( làm luôn ko cần viết bài giải đâu ) …………………………………
b) % của tổng số gạo trên số gạo tẻ là …………………………………………………….
2.
15% của 500 là ……………………..
3,6% của 400 lít là ………………..
16% của 150 m ² là ……………….
0,7% của 120 kg là ………………..
3
Lớp 5C có 32 bạn , trong đó số bạn chưa biết bơi chiếm 25% . Hỏi lớp 5c có bao nhiêu bạn chưa biết bơi ?
Leave a Comment