1) Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n in ra các số lẽ nhỏ hơn n ? 2) Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n in ra ước của n ? mn giúp mk vớiii

Photo of author

By Reese

1) Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n in ra các số lẽ nhỏ hơn n ?
2) Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n in ra ước của n ?
mn giúp mk vớiiiiiiiiiiiiii

0 bình luận về “1) Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n in ra các số lẽ nhỏ hơn n ? 2) Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n in ra ước của n ? mn giúp mk vớiii”

 1. program bai1;

  uses crt;

  var n,i:integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘Nhap n: ‘);  readln(n);

  if n<2 then write(‘Khong co’)

    else 

     begin

      write(‘Cac so le nho hon ‘,n,’ la: ‘);

       for i:=1 to n do

          if i mod 2=1 then write(i,’ ‘);

     end;

  readln

  end.

  program bai2;

  uses crt;

  var n,i:integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘Nhap n: ‘);   readln(n);

  write(‘Cac uoc cua ‘,n,’ la: ‘);

  for i:=1 to n do

   if n mod i=0 then write(i,’ ‘);

  readln

  end.

      

 2. 1) var i,n:integer;
    begin
          write(‘nhap so n: ‘);readln(n);
          for i := 1 to n-1 do
          write(i, ‘ ‘);
          readln;
  end.

  2) var i,n:integer;
  begin
          write(‘nhap so n: ‘);readln(n);
          for i := 1 to n do
          if n mod i = 0 then
          write(i,’ ‘);
          readln;
  end.

Viết một bình luận