11/15+9/-10 1/-7+3 làm bài 37,38,39 sgk 6 tập 2 bài so sánh phân số và sbt 6 tập 2 bài so sánh phân số bài 49,50,51,52

By Kinsley

11/15+9/-10
1/-7+3
làm bài 37,38,39 sgk 6 tập 2 bài so sánh phân số
và sbt 6 tập 2 bài so sánh phân số bài 49,50,51,52

0 bình luận về “11/15+9/-10 1/-7+3 làm bài 37,38,39 sgk 6 tập 2 bài so sánh phân số và sbt 6 tập 2 bài so sánh phân số bài 49,50,51,52”

 1. $\dfrac{11}{15}+\dfrac{9}{-10}$

  $15=3.5$     và      $10=2.5$

  $⇒ƯCLN(10;15)=2.3.5=30$

  $⇒\left \{ {{\dfrac{11}{15}=\dfrac{11.2}{15.2}=\dfrac{22}{30}} \atop {\dfrac{9}{-10}=\dfrac{9.(-3)}{(-10).(-3)}=\dfrac{-27}{30}}} \right.$

  $⇒\dfrac{11}{15}+\dfrac{9}{-10}=\dfrac{22}{30}+\dfrac{-27}{30}=\dfrac{22+(-27)}{30}=\dfrac{-5}{30}=\dfrac{-1}{6}$

  Trả lời

Viết một bình luận