16 Tỉ khối của khí X đối với khí hiđro bằng 22. Khí X có công thức là A: CO. B: N2 O. C: CO2 . D: Cl2 . 17 Khối lượng của 0,2 mol khí H2 S là

By Valerie

16
Tỉ khối của khí X đối với khí hiđro bằng 22. Khí X có công thức là

A:
CO.
B:
N2 O.
C:
CO2 .
D:
Cl2 .
17
Khối lượng của 0,2 mol khí H2 S là

A:
2,2 gam.
B:
4,4 gam.
C:
3,4 gam.
D:
6,8 gam.
18
Chất nào sau đây là đơn chất?
A:
Khí nitơ.
B:
Khí cacbonic.
C:
Muối ăn.
D:
Nước.
19
Chất nào sau đây là chất tinh khiết?
A:
Nước cất.
B:
Dung dịch axit.
C:
Dung dịch muối ăn.
D:
Nước biển.
20
Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lí?
A:
Thức ăn bị ôi thiu.
B:
Đinh sắt bị gỉ.
C:
Cháy rừng.
D:
Băng tan ở Bắc Cực.
21
Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nguyên tố X với oxi là XO, của nguyên tố Y với nhóm hiđroxit (OH) là Y(OH)3 . Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nguyên tố X với nguyên tố Y là
A:
X2 Y3 .
B:
X3 Y2 .
C:
XY3 .
D:
X3 Y.
22
Hóa trị của nguyên tố nitơ trong các hợp chất NH3 và NO2 lần lượt là
A:
III và IV.
B:
I và II.
C:
II và III.
D:
III và II.
23
Số nguyên tử có trong 1,5 mol nhôm là
A:
9.1023 nguyên tử.
B:
27.1023 nguyên tử.
C:
6.1023 nguyên tử.
D:
4,5.1023 nguyên tử.
24
Phương trình hóa học nào sau đây viết đúng?
A:
2HCl + Mg → MgCl2 + 2H2
B:
2HCl + Mg → MgCl2 + H2
C:
HCl + Mg → MgCl2 + H2
D:
2HCl + 2Mg → 2MgCl2 + H2
25
Thể tích ở đktc của hỗn hợp khí X gồm 0,4 mol CO2 và 0,3 mol O2 là
A:
11,2 lít.
B:
16,8 lít.
C:
15,68 lít.
D:
4,48 lít.
Viết một bình luận