1Nhận xét nào sau đây là đúng? A: Không khí là hỗn hợp của nhiều chất trong đó chủ yếu là khí oxi, khí nitơ… B: Không khí chỉ bị ô nhiễm ở một vùn

Photo of author

By Amara

1Nhận xét nào sau đây là đúng?
A:
Không khí là hỗn hợp của nhiều chất trong đó chủ yếu là khí oxi, khí nitơ…
B:
Không khí chỉ bị ô nhiễm ở một vùng, không lây lan ra nơi khác.
C:
Không khí là hợp chất của hai nguyên tố là oxi và nitơ.
D:
Không khí chứa oxi nhiều hơn nitơ.
4
Nhận xét nào sau đây là sai?
A:
Đốt cháy cacbon trong khí oxi dư là phản ứng trao đổi
B:
Đốt cháy hidro trong khí oxi là phản ứng phân hủy
C:
Phản ứng nhiệt phân KMnO4 để điều chế oxi là phản ứng phân hủy.
D
Phản ứng nhiệt phân KMnO4 để điều chế oxi là phản ứng hóa hợp.
Tính chất nào sau đây không phải của nước?
5.
A:
Tác dụng được với oxi.
B:
Sôi ở 100o C, hóa rắn ở 0o C (ở điều kiện áp suất bằng 1 atm).
C:
Hòa tan được nhiều chất.
D:
Là chất lỏng, không màu.
6.Khi cacbon cháy trong không khí thì xảy ra phản ứng hóa học sau: C + O2 → CO2
Có bao nhiêu gam C phản ứng đủ với 2,24 lít khí O2 (đktc)?
A:
24 gam.
B:
2,4 gam.
C:
12 gam.
D:
1,2 gam.
7.Có thể thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước. Đó là do oxi có tính chất nào?
A:
Khí oxi hóa lỏng ở -183o C.
B:
Khí oxi ít tan trong nước.
C:
Khí oxi không màu, không mùi.
D:
Khí oxi nặng hơn không khí.
giúp mình với các bạn ơi

0 bình luận về “1Nhận xét nào sau đây là đúng? A: Không khí là hỗn hợp của nhiều chất trong đó chủ yếu là khí oxi, khí nitơ… B: Không khí chỉ bị ô nhiễm ở một vùn”

 1. Đáp án:1 C

               4 B 

               5 D

               6 D

               7 D

   

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận