2. Một vận động viên tập ném bóng rổ, số lần bóng vào rổ của mỗi phút tập được ghi lại ở bảng sau: 12 6 8 5 10 9 14 9 10 9 14 15 7 9 15 13 13 12 6 5 8

Photo of author

By Harper

2. Một vận động viên tập ném bóng rổ, số lần bóng vào rổ của mỗi phút tập được ghi lại ở bảng sau:
12 6 8 5 10 9 14 9 10 9
14 15 7 9 15 13 13 12 6 5
8 9 7 15 13 9 14 8 7 5
a/ Để có được bảng này, theo em người điều tra phải làm những việc gì?
b/ Dấu hiệu ở đây là gì? Hãy nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu, tìm tần số của từng giá trị đó.
Leave a Comment