23. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 55 ha 17 m 2= …..,…..ha S Đ A. 55,0017 B. 55,17 C. 55, 017

Photo of author

By Aaliyah

23. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
55 ha 17 m 2= …..,…..ha
S
Đ
A. 55,0017 B. 55,17 C. 55, 017 D. 55, 000017
24. Lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?
A. 150% B. 60% C. 40% D. 80%
25. Đặt tính rồi tính : a/ 355,23 + 347,56 b/ 479,25 – 367,18 c/ 28,5 x 4,3 d/ 24,5: : 7
……………………………………….. …………………………………………… ………………………………………… ……………………………………………. …………………………………………. ……………………………………………. ………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………… ……………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………………… …………………………………………. ………………………………………………..
26. Tính giá trị của biểu thức: (53,8 x 2,3) + 234,24 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
27.Tìm x : X – 23,4 = 8,4 x 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
28. Đặt tính rồi tính: a) 947,5 – 136,2 b) 24,9 + 86,4 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
29. Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 15 học sinh nữ. Tính tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp?
Trả lời: Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là: ………………………
30. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
17 phút = …….. giây 2 ngày 8 giờ = …….. giờ 3 năm 6 tháng = …….. tháng 5 tuần 3 ngày = …….. ngày 90 phút = ……,…… giờ 4 giờ 15 phút = …………. giờ
31. Rút gọn các phân số sau: 7/14 12/15 16/36 28/64 60/90 ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
32 Viết các số đo sau đây dưới dạng số thập phân:
15 tấn 3 yến = ……… tạ 12kg11g = ………hg 9m3dm = ………m 7kg4dag = ………kg
14hm8dm = ………m 85g = ………kg
33. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a/ 7890kg = . . . tấn. b/ 4m 3 59dm 3 = . . . m 3 c) 5,75km = . . . m. d) 5 3 m 2= . . . dm 2

0 bình luận về “23. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 55 ha 17 m 2= …..,…..ha S Đ A. 55,0017 B. 55,17 C. 55, 017”

 1. Đáp án:

  23. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  55 ha 17 m 2= …..,…..ha

  S

  Đ

  A. 55,0017

  24. Lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

  C. 40%

  Giải thích các bước giải:

   

 2. 23,D

  24.

  tổng số h/s cả lớp là 18+12=30

  số h/s nữ chiếm: 12:30×100=40% => ý C

  25.

    355,23                479,25

  +347,56              -367,18

  __________             ________

    702,79                112,07

   

Viết một bình luận