Cứu mình với!!!! Hoàn thành các pthh và cho biết tỉ lệ a)Al(OH)3+H2SO4->Al2(SO4)5+? b)P2O5+?->H2PO4 c)Fe+CuSO4->Cu +?

Photo of author

By Liliana

Cứu mình với!!!!
Hoàn thành các pthh và cho biết tỉ lệ
a)Al(OH)3+H2SO4->Al2(SO4)5+?
b)P2O5+?->H2PO4
c)Fe+CuSO4->Cu +?
Leave a Comment