3 xe ô tô cùng đi từ A đến B lúc 7h sáng với vận tốc lần lượt là 40km/h, 50km/h và 60km/h. Biết rằng người thứ hai đến B sau người thứ ba 1 giờ. Hỏi n

By Bella

3 xe ô tô cùng đi từ A đến B lúc 7h sáng với vận tốc lần lượt là 40km/h, 50km/h và 60km/h. Biết rằng người thứ hai đến B sau người thứ ba 1 giờ. Hỏi người thứ nhất đến lúc mấy h, độ dài quãng đường AB

0 bình luận về “3 xe ô tô cùng đi từ A đến B lúc 7h sáng với vận tốc lần lượt là 40km/h, 50km/h và 60km/h. Biết rằng người thứ hai đến B sau người thứ ba 1 giờ. Hỏi n”

 1. $\text{Trên cùng 1 quãng đường thì vận tốc và thời gian là 2 đại lượng tỉ lệ}$

  $\text{nghịch}$

  $\text{Ta có:}$

  `t_{\text{người thứ 2}}/t_{\text{người thứ 3}}=v_{\text{người thứ 3}}/v_{\text{người thứ 2}}=60/50=6/5`

  $\text{Thời gian người thứ 2 đi từ A đến B là:}$

  $\text{1 : (6 – 5) × 6 = 6 (giờ)}$

  $\text{Quãng đường AB là:}$

  `50×6=300(km)`

  $\text{Thời gian người thứ nhất đi từ A đến B là:}$
  $\text{300 : 40 = 7,5 (giờ) = 7 giờ 30 phút}$
  $\text{Người thứ nhất đến lúc:}$
  $\text{7 giờ + 7 giờ 30 phút = 14 giờ 30 phút}$

  Trả lời

Viết một bình luận