3. Her hair -..baick a,.has b. have c. is d.are 4. -brown eyes ? a. do she have b. does she have c. does she have d. has she 5. look ! there pu

By Samantha

3. Her hair ……baick a,.has b. have c. is d.are
4. ….brown eyes ? a. do she have b. does she have c. does she have d. has she
5. look ! there pupils are in grade .they…….tall and strong .they……football on the scholl ground . ái \ plays b. are / play c. is / is playing d. are / are playing
6. my sister and i….. our grandmother next weekend a. visit b. vistits c. is visting d. are sisting

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận