Đốt cháy 6,72 lít hỗn hợp gồm ankin và anken thu được 15,68 lít CO2 và 9g H2O. Tìm CTPT và thành phần % mỗi chất.

Photo of author

By Adalyn

Đốt cháy 6,72 lít hỗn hợp gồm ankin và anken thu được 15,68 lít CO2 và 9g H2O.
Tìm CTPT và thành phần % mỗi chất.

0 bình luận về “Đốt cháy 6,72 lít hỗn hợp gồm ankin và anken thu được 15,68 lít CO2 và 9g H2O. Tìm CTPT và thành phần % mỗi chất.”

 1. Đáp án:

  \(\% {m_{{C_2}{H_2}}} = 55,32\% ;\% {m_{{C_3}{H_6}}} = 44,68\% \)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi ankin có dạng là \({C_n}{H_{2n – 2}}\); anken là \({C_m}{H_{2m}}\) với \(m,n \geqslant 2\)

  \({C_n}{H_{2n – 2}} + (1,5n – 0,5){O_2}\xrightarrow{{}}nC{O_2} + (n – 1){H_2}O\)

  \({C_m}{H_{2m}} + 1,5m{O_2}\xrightarrow{{}}mC{O_2} + m{H_2}O\)

  Ta có: \({n_{hh}} = \frac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3{\text{ mol; }}{{\text{n}}_{C{O_2}}} = \frac{{15,68}}{{22,4}} = 0,7{\text{ mol; }}{{\text{n}}_{{H_2}O}} = \frac{9}{{18}} = 0,5{\text{ mol}}\)

  \(\to {n_{ankin}} = {n_{C{O_2}}} – {n_{{H_2}O}} = 0,7 – 0,5 = 0,2{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_{anken}} = 0,1{\text{ mol}}\)

  \(\to 0,2n + 0,1m = 0,7 \to 2n + m = 7\)

  Nghiệm duy nhất là n=2; m=3.

  Vậy hỗn hợp gồm \({C_2}{H_2}\) và \({C_3}{H_6}\)

  \(\to \% {m_{{C_2}{H_2}}} = \frac{{0,2.26}}{{0,2.26 + 0,1.42}} = 55,32\%  \to \% {m_{{C_3}{H_6}}} = 44,68\% \)

Viết một bình luận