50 điểm Một ấm nhôm có khối lượng 500g đựng 2kg nước ở 20°C a , tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước b , muốn có nước ở 35°C thì phải đổ vào

Photo of author

By Rose

50 điểm
Một ấm nhôm có khối lượng 500g đựng 2kg nước ở 20°C
a , tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước
b , muốn có nước ở 35°C thì phải đổ vào ấm nhôm trên bao nhiêu kilogram nước nguội ở 15°C ?
( Bỏ qua sự trao đổi nhiệt ở môi trường )
Cho nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg K nhiệt dung riêng của nước là 4200j/kg K.
Leave a Comment