6) Một nguyên tử nguyên tố A có tổng số lượng các hạt là 48, trong đó số hạt không mang điện chiếm 33,33%. Một nguyên tử nguyên tố B có tổng số lượng

Photo of author

By Audrey

6) Một nguyên tử nguyên tố A có tổng số lượng các hạt là 48, trong đó số hạt không mang điện chiếm 33,33%. Một nguyên tử nguyên tố B có tổng số lượng các hạt là 52, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt.
a. Xác định số lượng mỗi loại hạt trong nguyên tử A, B? KHHH nguyên tử A, B?
b. Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử A, B? Từ đó cho biết số electron trong từng lớp, số electron ngoài cùng, nguyên tử nguyên tố A, B là kim loại hay phi kim?

0 bình luận về “6) Một nguyên tử nguyên tố A có tổng số lượng các hạt là 48, trong đó số hạt không mang điện chiếm 33,33%. Một nguyên tử nguyên tố B có tổng số lượng”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)

  nA=48×33,33%=16

  pA=eA=32/2=16

  => A là S

  KH 32S16

  2pB+nB=52

  2pB-nB=16

  =>pB=eB=17  nB=18

  => B là Cl

  KH: 35Cl17

  b)

  A: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

  lớp 1 có 2e

  lớp 2 có 8 e

  lớp 3 có 6e

  có 6e ngoài cùng => A là phi kim

  B: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

  lớp 1 có 2e

  lớp 2 có 8 e

  lớp 3 có 7e

  cps 7e ngoài cùng=>B là phi kim

Viết một bình luận