a. 3x + 17 = 2 b. Gia tri tuyet doi x – 1 = 0

Photo of author

By Alexandra

a. 3x + 17 = 2
b. Gia tri tuyet doi x – 1 = 0

0 bình luận về “a. 3x + 17 = 2 b. Gia tri tuyet doi x – 1 = 0”

 1. a) 3x + 17 = 2

      3x + 15 = 0

                 x = – 5

  b) Ix-1I = 0

      x – 1 = ± 0

            x = 1

   

 2. Chào em! Chị làm bài ở dưới nhé!

  a. 3x + 17 = 2

      3x         = 2 – 17

      3x         =   -15

       x          = -15 : 3

       x          = -5

    Vậy x      = -5

  b. | x – 1 |= 0

    ⇒  x – 1 =0

            x      = 0 + 1

             x    = 1

  Vậy x ∈ { 1 }

  Chúc em học tốt!

   

Viết một bình luận