a. 3x + 17 = 2 b. Gia tri tuyet doi x – 1 = 0

By Alexandra

a. 3x + 17 = 2
b. Gia tri tuyet doi x – 1 = 0
Viết một bình luận