A)3x^2-2x + m – 1 = 0 B)X^2- 4 x trừ m + 3 = 0 C) mx mũ 2 cộng (2 m – 5)x + m -1=0 Với giá trịn nào của m thì pt sau vô nghiệm

Photo of author

By Quinn

A)3x^2-2x + m – 1 = 0
B)X^2- 4 x trừ m + 3 = 0
C) mx mũ 2 cộng (2 m – 5)x + m -1=0
Với giá trịn nào của m thì pt sau vô nghiệm

0 bình luận về “A)3x^2-2x + m – 1 = 0 B)X^2- 4 x trừ m + 3 = 0 C) mx mũ 2 cộng (2 m – 5)x + m -1=0 Với giá trịn nào của m thì pt sau vô nghiệm”

 1. Đáp án:

  a. \(m > \frac{4}{3}\)

  b. \(m <  – 1\)

  Giải thích các bước giải:

  \(a.3{x^2} – 2x + m – 1 = 0\)

  Để phương trình vô nghiệm

  \(\begin{array}{l}
   \to 1 – 3\left( {m – 1} \right) < 0\\
   \to 1 – 3m + 3 < 0\\
   \to 4 < 3m\\
   \to m > \frac{4}{3}\\
  b.{x^2} – 4x – m + 3 = 0
  \end{array}\)

  Để phương trình vô nghiệm

  \(\begin{array}{l}
   \to 4 + m – 3 < 0\\
   \to m <  – 1
  \end{array}\)

  \(c.m{x^2} + \left( {2m – 5} \right)x + m – 1 = 0\)

  Để phương trình vô nghiệm

  \(\begin{array}{l}
   \to 4{m^2} – 20m + 25 – 4m\left( {m – 1} \right) < 0\\
   \to 4{m^2} – 20m + 25 – 4{m^2} + 4m < 0\\
   \to 16m > 25\\
   \to m > \frac{{25}}{{16}}
  \end{array}\)

Viết một bình luận