a) 5 + 8 + 11 +14 +…+ 302 b) 7 + 11 + 15 + 19 +…+ 203

By Athena

a) 5 + 8 + 11 +14 +…+ 302
b) 7 + 11 + 15 + 19 +…+ 203

0 bình luận về “a) 5 + 8 + 11 +14 +…+ 302 b) 7 + 11 + 15 + 19 +…+ 203”

 1. $\begin{array}{l}
  a)\,\,\,A = 5 + 8 + 11 + 14 + + ….. + 302\\
  Ta\,\,thay\,\,A\,\,la\,\,tong\,\,cua\,\,cac\,\,so\,\,cach\,\,nhau\,\,3\,\,don\,\,vi.\\
  So\,\,cac\,\,so\,\,hang\,\,cua\,\,A:\,\,\,\,\left( {302 – 5} \right):3 + 1 = 100.\\
  \Rightarrow A = \left( {302 + 5} \right).100:2 = 15350.\\
  b)\,\,\,B = 7 + 11 + 15 + 19 + …. + 203\\
  Ta\,\,thay\,\,B\,\,la\,\,tong\,\,cua\,\,cac\,\,so\,\,cach\,\,nhau\,\,4\,\,don\,\,vi.\\
  So\,\,cac\,\,so\,\,hang\,\,cua\,\,B:\,\,\,\,\left( {203 – 7} \right):4 + 1 = 50.\\
  \Rightarrow A = \left( {203 + 7} \right).50:2 = 5250.
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận