a).ab= -6 và nếu thêm 1 vào a thì tích đó tăng thêm 2 đơn vị b)ab= -12 và nếu thêm 2 vào b thì tích đó tăng thêm 6 đơn vị

Photo of author

By Isabelle

a).ab= -6 và nếu thêm 1 vào a thì tích đó tăng thêm 2 đơn vị
b)ab= -12 và nếu thêm 2 vào b thì tích đó tăng thêm 6 đơn vị
Viết một bình luận