a) Biểu thức A = 1000 – |x + 5| có giá trị lớn nhất, tìm giá trị lớn nhất đó b) Biểu thức B = |y – 3| + 50 có giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đ

By Kinsley

a) Biểu thức A = 1000 – |x + 5| có giá trị lớn nhất, tìm giá trị lớn nhất đó
b) Biểu thức B = |y – 3| + 50 có giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó

0 bình luận về “a) Biểu thức A = 1000 – |x + 5| có giá trị lớn nhất, tìm giá trị lớn nhất đó b) Biểu thức B = |y – 3| + 50 có giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đ”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) 

  Vì $|x+5| ≥ 0              ∀x$

  $=>-|x+5| ≤ 0              ∀x$

  $=>1000-|x+5| ≤ 1000              ∀x$

  Hay $Max_{A}=1000$ 

  Dấu “=” xảy ra khi $x+5=0$

                               $=>x=-5$

  b)

  Vì $|y-3| ≥ 0              ∀x$

  $=>|y-3| +50≥ 50              ∀x$

  Hay $Min_{A}=50$ 

  Dấu “=” xảy ra khi $y-3=0$

                               $=>y=3$

  Trả lời
 2. a, $A=1000-|x+5|≤1000∀x$

  Dấu “=” xảy ra khi $x+5=0⇒x=-5$

  Vậy $GTLN$ của $A=1000$ khi $x=-5$

  b, $B=|y-3|+50≥50∀y$

  Dấu “=” xảy ra khi $y-3=0⇒y=3$

  Vậy $GTNN$ của $B=50$ khi $y=3$

  Trả lời

Viết một bình luận