a)cho các chất sau,chất nào tác dụng với oxi:s,co2,p,fe,al2o3,ch4,cuo b)lập phương trình hóa học

Photo of author

By Isabelle

a)cho các chất sau,chất nào tác dụng với oxi:s,co2,p,fe,al2o3,ch4,cuo b)lập phương trình hóa học
Leave a Comment