a, nêu thứ tự mức năng lượng theo thứ tự tăng dần của các phân lớp electron từ 1s đến 6p b, viết cấu hình electron các nguyên tử có Z=1 đến 35

By Delilah

a, nêu thứ tự mức năng lượng theo thứ tự tăng dần của các phân lớp electron từ 1s đến 6p
b, viết cấu hình electron các nguyên tử có Z=1 đến 35

0 bình luận về “a, nêu thứ tự mức năng lượng theo thứ tự tăng dần của các phân lớp electron từ 1s đến 6p b, viết cấu hình electron các nguyên tử có Z=1 đến 35”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 6p

  b. Z=1 : 1s1

  Z= 2 : 1s2

  Z=3: 1s2 2s1

  Z=4: 1s2 2s2 

  Z =35: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5

  Trả lời

Viết một bình luận