a) Rút gọn biểu thức A = 2x + |x -3| – 1 khi x >=3 b) Chứng minh bất đẳng thức(a + b)^2 >= 4ab

Photo of author

By Melanie

a) Rút gọn biểu thức A = 2x + |x -3| – 1 khi x >=3
b) Chứng minh bất đẳng thức(a + b)^2 >= 4ab
Leave a Comment