cho 12,8 gam cu tác dụng với 1,792 lít o2 ở đktc thì thu được 15,2g chất rắn. a) tính hiệu suất của phản ứng trên. b) nếu cho 12,8 gam cu tác dụng với

By Athena

cho 12,8 gam cu tác dụng với 1,792 lít o2 ở đktc thì thu được 15,2g chất rắn.
a) tính hiệu suất của phản ứng trên.
b) nếu cho 12,8 gam cu tác dụng với 1,792 lít o2 ở đktc với hiệu suất h bất kì. xác định khoảng giá trị của khối lượng chất rắn thu được?
Viết một bình luận