cho 12,8 gam cu tác dụng với 1,792 lít o2 ở đktc thì thu được 15,2g chất rắn. a) tính hiệu suất của phản ứng trên. b) nếu cho 12,8 gam cu tác dụng với

Photo of author

By Athena

cho 12,8 gam cu tác dụng với 1,792 lít o2 ở đktc thì thu được 15,2g chất rắn.
a) tính hiệu suất của phản ứng trên.
b) nếu cho 12,8 gam cu tác dụng với 1,792 lít o2 ở đktc với hiệu suất h bất kì. xác định khoảng giá trị của khối lượng chất rắn thu được?

0 bình luận về “cho 12,8 gam cu tác dụng với 1,792 lít o2 ở đktc thì thu được 15,2g chất rắn. a) tính hiệu suất của phản ứng trên. b) nếu cho 12,8 gam cu tác dụng với”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a/$

  Hỗn hợp sau phản ứng có $Cu(dư),CuO$

  Gọi $n_{Cu(dư)} = a(mol) ; n_{CuO} = b(mol)$

  $⇒ 64a + 80b = 15,2(1)$

  Bảo toàn nguyên tố với $Cu$ , ta có :

  $n_{Cu} = n_{Cu(dư)} + n_{CuO}$

  $⇒ a + b = \frac{12,8}{64} = 0,2(2)$

  Từ (1) và (2) suy ra $a = 0,05 ; b = 0,15$

  có : $n_{O_2} = \frac{1,792}{22,4} = 0,08(mol)$

  $2Cu + O_2 \xrightarrow{t^o} 2CuO$

  Ta thấy : $n_{Cu} = 0,2 > 2n_{O_2} = 0,08.2$ nên hiệu suất tính theo số mol $O_2$

  Ta có : $n_{O_2(pư)} = \frac{1}{2}n_{CuO} = 0,075(mol)$
  ⇒ Hiệu suất : $H = \frac{0,075}{0,08}.100\% = 93,75\%$

  $b/$
  $n_{O_2(pư)} = 0,08.h (mol)$

  Theo phương trình trên , $n_{Cu(pư)} = n_{CuO} = 2n_{O_2} = 0,16h(mol)$
  $⇒ n_{Cu(dư)} = 0,2 – 0,16h(mol)$

  Vậy ,

  $m_{\text{chất rắn sau phản ứng}} = m_{Cu} + m_{CuO}$

  $= (0,2-0,16h).64 + 0,16h.80(gam)$

  Mặt khác, $0 < h < 100\%$

  $⇒ 12,8 < m_{\text{chất rắn sau phản ứng}} < 15,36$

Viết một bình luận