a, Tìm số bé nhất và lớn nhất có các chữ số khác nhau và có tổng các chữ số bằng 20 b, Tìm số bé nhất và lớn nhất có các chữ số khác nhau và có tích c

By Autumn

a, Tìm số bé nhất và lớn nhất có các chữ số khác nhau và có tổng các chữ số bằng 20
b, Tìm số bé nhất và lớn nhất có các chữ số khác nhau và có tích các chữ số bằng 60
Chị luungocmy1997 giải hộ em với

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận