Bạn An có 2 thùng sữa. Thùng thứ nhất trên vỏ có ghi 5 lít chứa 4% chất béo. Thùng thứ hai bị bẩn nên chỉ thấy trên vỏ có ghi chứa 5% chất béo. khi tr

By Delilah

Bạn An có 2 thùng sữa. Thùng thứ nhất trên vỏ có ghi 5 lít chứa 4% chất béo. Thùng thứ hai bị bẩn nên chỉ thấy trên vỏ có ghi chứa 5% chất béo. khi trộn chung 2 thùng sữa vào nhau thì bạn an cho biết tỉ lệ chất béo lúc này là 4,375%. a) hỏi thùng thứ 2 có bao nhiêu lít sữa b) để có thùng sữa có tỉ lệ chất béo là 4,3% thì An phải đổ thêm bao nhiêu lít sữa loại nào, khi đó thùng trộn sữa chứa số lít sữa là bao nhiêu?
Viết một bình luận