a) Tính log1/2⁡4, log3⁡1/27. b) Có các số x, y nào để 3x = 0, 2y = -3 hay không ?

Photo of author

By Kennedy

a) Tính log1/2⁡4, log3⁡1/27.
b) Có các số x, y nào để 3x = 0, 2y = -3 hay không ?

0 bình luận về “a) Tính log1/2⁡4, log3⁡1/27. b) Có các số x, y nào để 3x = 0, 2y = -3 hay không ?”

Viết một bình luận