Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol hh Na2CO3 và KHCO3 vào dd HCl. Dẫn khí thu được vào bình đựng dd Ca(OH)2 dư thì lượng kết tủa tạo ra là m gam. Tính m

Photo of author

By Melody

Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol hh Na2CO3 và KHCO3 vào dd HCl. Dẫn khí thu được vào bình đựng dd Ca(OH)2 dư thì lượng kết tủa tạo ra là m gam. Tính m

0 bình luận về “Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol hh Na2CO3 và KHCO3 vào dd HCl. Dẫn khí thu được vào bình đựng dd Ca(OH)2 dư thì lượng kết tủa tạo ra là m gam. Tính m”

 1. Đáp án:

  $m_{CaCO_3↓}=10\ g$

  Giải thích các bước giải:

   PTHH: 

  \(\begin{array}{l}
  CO_3^{2 – } + 2{H^ + } \to {H_2}O + C{O_2} \uparrow \\
  HCO_3^ –  + {H^ + } \to {H_2}O + C{O_2} \uparrow 
  \end{array}\)

  Nhận thấy $n_{CO_2}=n_{CO_3^{2 – }}+n_{HCO_3^ -}=0,1\ mol$

  $CO_2+Ca(OH)_2→CaCO_3↓+H_2O$

  $n_{CaCO_3↓}=n_{CO_2}=0,1\ mol$

  $→ m_{CaCO_3↓}=0,1.100=10\ g$

Viết một bình luận