a) Với những giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất y = (m – 1)x + 3 đồng biến b) Với những giá trị nào của k thì hàm số bậc nhất y = (5 – k)x + 1 nghị

By Adalyn

a) Với những giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất y = (m – 1)x + 3 đồng biến
b) Với những giá trị nào của k thì hàm số bậc nhất y = (5 – k)x + 1 nghịch biến?

0 bình luận về “a) Với những giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất y = (m – 1)x + 3 đồng biến b) Với những giá trị nào của k thì hàm số bậc nhất y = (5 – k)x + 1 nghị”

 1. Giải thích các bước giải:

  a) Hàm số y = (m – 1)x + 3 là hàm số bậc nhất đối với x khi m – 1 ≠ 0 hay m ≠ 1 (*)

  Hàm số đồng biến khi m – 1 > 0 hay m > 1.

  Kết hợp với điều kiện (*) ta được với m > 1 thì hàm số đồng biến.

  b) Hàm số y = (5 – k)x + 1 là hàm số bậc nhất đối với x khi 5 – k ≠ 0 hay k ≠ 5 (**).

  Hàm số nghịch biến khi 5 – k < 0 hay k > 5.

  Kết hợp với điều kiện (**) ta được với k > 5 thì hàm số nghịch biến.

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a,Để y bậc nhất `⇔m-1 \ne 0 ⇔m \ne 1`

  Để y là hàm đồng biến

  `⇔m-1>0`

  `⇔m>1`

  Vậy `m>1` thì y là hàm bậc nhất đồng biến

  b,Để y là hàm bậc nhất `⇔5-k \ne 0⇔k \ne 5`

  Để y là hàm nghịch biến

  `⇔5-k<0`

  `⇔k>5`

  Vậy `k>5` thì y là hàm bậc nhất nghịch biến

   

  Trả lời

Viết một bình luận