xác định lượng SO3 và lượng dung dịch H2SO4 49% cần lấy để pha thành 450g dung dịch H2SO4 83,3%

Photo of author

By Amaya

xác định lượng SO3 và lượng dung dịch H2SO4 49% cần lấy để pha thành 450g dung dịch H2SO4 83,3%

0 bình luận về “xác định lượng SO3 và lượng dung dịch H2SO4 49% cần lấy để pha thành 450g dung dịch H2SO4 83,3%”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  trong 450 g dd H2SO4 83,3% 

  ⇒m H2SO4 = 450 x 83,3 : 100 = 374,85 (g) 
  => n H2SO4 = 374,85 : 98 = 3,825 
  Gọi số mol SO3 là x 

  số mol H2SO4 trong dd H2SO4 49% là y 
  SO3 + H2O => H2SO4 
  x    →   x      →   x  
  => x + y =n H2SO4 = 3,825 (1) 
  m H2SO4 trong dd 49% là 98y

  => m dd H2SO4 49% = 98y x 100 / 49 = 200y (g) 
  => m SO3 + m dd H2SO4 49% = 80x + 200y = m dd sau phản ứng = 450 (2) 
  Từ (1) và (2) ta có hệ

  $\left \{ {{x+y=3,825} \atop {80x+200y=500}} \right.$

  => x = 2,625 và y = 1,2 
  => m SO3 = 80 x 2,625 = 210 (g) 
  m dd H2SO4 49% = 200 x 1,2 = 240 (g) 

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trong 450 g dd H2SO4 83,3% có m H2SO4 = 450 x 83,3 / 100 = 374,85 (g) 
  => n H2SO4 = 374,85 / 98 = 3,825 
  Gọi số mol SO3 là x và số mol H2SO4 trong dd H2SO4 49% là y 
  SO3 + H2O => H2SO4 
     x    _    x       _      x 
  => x + y = n H2SO4 = 3,825 (1) 
  m H2SO4 trong dd 49% là 98y

  => m dd H2SO4 49% = 98y x 100 / 49 = 200y (g) 
  => m SO3 + m dd H2SO4 49% = 80x + 200y

  => m dd sau phản ứng = 450 (2) 
  Từ (1) và (2)

  => x = 2,625 và y = 1,2 
  => m SO3 = 80 x 2,625 = 210 (g) 
  m dd H2SO4 49% = 200 x 1,2 = 240 (g) 

Viết một bình luận