cho tam giác ABC vuông tại A góc B=60 độ AB=5cm tia phân giác của góc B cắt AC tại D kẻ DE vuông góc BC tại E a/ chứng minh tam giác ABE bằng tam giác

By Hadley

cho tam giác ABC vuông tại A góc B=60 độ AB=5cm tia phân giác của góc B cắt AC tại D kẻ DE vuông góc BC tại E a/ chứng minh tam giác ABE bằng tam giác ABD b/ chứng minh tam giác ABE đều c/ tính BC
Viết một bình luận