An có 26 viên bi, Tùng có 38 viên bi. Số bi của Cường kém trung bình cộng của cả 3 bạn là 6 viên. Hỏi Cường có bao nhiêu viên bi?

Photo of author

By Piper

An có 26 viên bi, Tùng có 38 viên bi. Số bi của Cường kém trung bình cộng của cả 3 bạn là 6 viên. Hỏi Cường có bao nhiêu viên bi?
Viết một bình luận