một xe ô tô đi từ a đến b hết 3h12’p. Nếu vận tốc tăng thêm 10km/h thì đến sớm hơn 32’p. Tính quãng đường ab và vận tốc xe ban đầu giải theo cách lớp

Photo of author

By Remi

một xe ô tô đi từ a đến b hết 3h12’p. Nếu vận tốc tăng thêm 10km/h thì đến sớm hơn 32’p. Tính quãng đường ab và vận tốc xe ban đầu
giải theo cách lớp 8 nha mn !
Viết một bình luận